ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID – 19)