คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม คุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม คุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 นำโดย นางวรรษมน หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 ประธานคณะอนุกรรมการ นายโกสินทร์ สัวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับในการติดตามงานโภชนาการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ และพัฒนาสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ
ในการนี้ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย พร้อมคณะครูโภชนาการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

กำกับ ติดตาม คุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6

จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม คุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 นำโดย นางวรรษมน หน่อแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 59 ประธานคณะอนุกรรมการ นายปิยเชษฐ์ โกย รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานด้านโภชนาการ และพัฒนาสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ ในการนี้ นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสุวิทย์ แสงสุวรรณ และว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร ยิ้มเยาะ ครูโภชนาการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 อาคาร ส.ว.ตึกอำนวยการ-ผู้ป่วยนอก ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้นที่ 2 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายพรมชัย คำเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า, นายสุริยัน ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง นายสุทัศน์ ส่าน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม และ นายชัยวัฒน์ พิทักษ์รักสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอดทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร โรงพยาบาลปางมะผ้า คือ คุณไพลินรัก กมลสาร นักกายภาพบำบัด คุณพุทธรัตน์ วงค์แสน พยาบาลวิชาชีพ และนางสาวปริชญา พรหมสิทธิ์ นักสังคมเคราะห์ ที่ให้ความรู้ในเรื่อง การกายบำบัดพื้นฐานสำหรับเด็กพิการ และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/189a7TedcnfsR3vQ6IXnJYn5lT35gmjWd?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0oKV6GZYHhgCMgLg7W-I__wLRnWqjE2na3HlkzO4TnWgi1M1zx7WXDbGY_aem_LAo7MCEEZf7uqw8cTbhAfA

 

อบรมคัดกรองผู้พิการ สพป.มส.2

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา และผู้ให้บริการสอนเสริมทางการศึกษา”
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา และผู้ให้บริการสอนเสริมทางการศึกษา โดยมีนายสยาม กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการทางการศึกษาในโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน