ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเปิดงาน“งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70”

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเปิดงาน “งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70” ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 1

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม …

ศกศ.มส. ร่วมงาน “เทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ” (Small World Maehongson Festival) ครั้งที่ 13 “

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน “เทศกาลโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอน ” (Small World Maehongson Festival) ครั้งที่ 13 “ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา ฯ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ ต่อเติมโรงจอดรถและต่อเติมห้อง multisensory room ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและ สิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ ต่อเติมโรงจอดรถและ ต่อเติมห้อง multisensory room ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังนี้ ประกาศ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565”