วิสัยทัศน์
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมคนพิการให้มีประสิทธิภาพ

๒. พัฒนาระบบการกระจายสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาบุคลากรศูนย์ฯและผู้ดูแลคนพิการให้มีศักยภาพในการให้บริการแก่คนพิการ
๔. ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเป้าหมาย
๑. ศูนย์ฯ มีมาตรฐานในจัดการศึกษาในลักษณะบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ( Early Intervention : EI ) และเตรียมความพร้อมแก่คนพิการ
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
๓. บุคลากรศูนย์ฯและผู้ดูแลคนพิการให้มีศักยภาพในการให้บริการแก่คนพิการ
๔. เครือข่ายให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          พัฒนาการตามศักยภาพ ร่าเริงแจ่มใสตามวิถีชนเผ่า


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
          บริการทั่วถึง คำนึงคุณภาพ สร้างโอกาสคนพิการ สืบสานวิถีชนเผ่า


อักษรย่อของสถานศึกษา
          ศกศ.มส.


สีของสถานศึกษา
          สีน้ำเงิน ม่วง


ตราประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน