สื่อการเรียนการสอนห้องเรียนบัวตอง เรื่อง การจำแนกผัก
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการ การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ) ของนักเรียนในการหยิบจับสิ่งของ ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การแยกประเภทของผักและสี