สื่อการเรียนการสอน ห้องดาวเรืองและห้องสมุด ICT เรื่อง ห่วงน้อยหรรษา
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการ การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ) ของนักเรียนในการหยิบจับสิ่งของ ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และการฝึกนับจำนวนเลขในทักษะวิชาการ