สื่อการเรียนการสอน หน่วยบริการแม่ลาน้อย เรื่อง ไข่วิเศษชวนนับเลข
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการ การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ) ของนักเรียนในการหยิบจับสิ่งของ ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และการฝึกนับจำนวนเลขในทักษะวิชาการ