สื่อการเรียนการสอน หน่วยบริการแม่สะเรียง เรื่อง การร้อยลูกปัดรูปทรงต่าง ๆ
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จากการหยิบจับลูกปัดที่มีรูปทรงต่าง ๆ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ฝึกสมาธิของนักเรียน