สื่อการเรียนการสอน หน่วยบริการปางมะผ้า เรื่อง การขยายพันธ์ดอกโกสน 
♦ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ในเรื่องการขยายพันธุ์ดอกโกสน มีทักษะการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็น และฝึกให้ผู้เรียนมีสมาธิที่ดีขึ้น