สื่อการเรียนการสอน หน่วยบริการปาย เรื่อง ฝึกการเป่าโดยใช้ลูกปิงปอง
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการ และฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนให้เป่าลูกปิงปองข้ามแก้วน้ำ