ห้องเรียนกิจกรรมบำบัด เรื่อง การนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อการพูด
♦ นวดกล้ามเนื้อปากและลิ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านการพูดและการสื่อสารในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้านการพูดและการสื่อสาร หรือในเด็กที่มีภาวะกลืนลำบาก เด็กที่มีภาวะน้ำลายไหล