สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล
♦ เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกสี 5 สี (สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีฟ้า สีเขียว) พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนคิดและหาคำตอบด้วยการลงมือปฏิบัติจริง