สื่อการเรียนการสอน ห้องกาสะลอง เรื่อง การเตรียมอาหารว่าง
♦ เพื่อฝึกพัฒนาการ การใช้ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ) ของนักเรียนในการหยิบจับสิ่งของ ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และการฝึกนับจำนวนเลขในทักษะวิชาการ