Slider
งานกระจายสื่อฯ
ห้องหน่วยบริการ
ห้องเรียนคู่ขนาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
ระบบสารสนเทศ
Download file

video แนะนำสถานศึกษา

video สื่อการสอนออนไลน์

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
เรื่อง การเดินซิกแซกเก็บลูกฟุตบอล
ครูผู้จัดทำ : นางฐิติชญาณ์ ยอดรัก
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการปาย

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
เรื่อง การร้อยลูกปัด
ครูผู้จัดทำ : นางสาวอาทิตยา กรีแก้ว
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการ แม่สะเรียง

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องใช้ การพับเสื้อและกางเกง
ครูผู้จัดทำ : นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ และนางสุพัตรา นิลมล
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนคู่ขนาน รร.ไทยรัฐวิทยา 33

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
เรื่อง การแยกชนิดของเสื้อผ้า
ครูผู้จัดทำ : นายจำลอง เพชรศรีลักษณ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการปางมะผ้า

ทักษะทางสังคม

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะทางสังคม
เรื่อง การร้องเพลงสวัสดี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวกุลิสรา ไชยงาม
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เรื่อง การจับกลุ่มสี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวนภสร จันทร์คำ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการ แม่ลาน้อย

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก
เรื่อง การโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือน
ครูผู้จัดทำ : นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่น
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนขุนยวม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่อง…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม เนื่องในวันสถาปนา TOT (องค์…

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสง นา…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า และอำเภอปาย วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณคุณธัญญา อ้อยบำรุง พร้อมครอบครัว ที่ได้มาเลี้ยงขนมคัพเค้ก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึ…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE to Digital Cpmmmunity : เปิดบ้านวิชาการสู่ลานดิจิตอล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ OPEN HOUSE to Digital Cpmmmunity : เปิดบ้านวิชาการสู่ลานดิจิตอล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ ใน “งานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมจัดนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ ใน “งานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์ก…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกิจกรรมทำข้าวหย่ากู๊กับชาวบ้านชุมชนบ้านปางหมู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกิจกรรมทำข้าวหย่ากู๊กับชาวบ้านชุมชนบ้านปางหมู วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครู บุคลากรและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไ…

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึ…

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ป…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณมูลนิธิธัมมคีรี แม่ฮ่องสอน ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของอุปโภคบริโภค และมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนศูนย์กา…

ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย

ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย วันที่ 28-31 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษ…