Slider
งานกระจายสื่อฯ
ห้องหน่วยบริการ
ห้องเรียนคู่ขนาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
ระบบสารสนเทศ
Download file

video แนะนำสถานศึกษา

video สื่อการสอนออนไลน์

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
เรื่อง การเดินซิกแซกเก็บลูกฟุตบอล
ครูผู้จัดทำ : นางฐิติชญาณ์ ยอดรัก
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการปาย

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
เรื่อง การร้อยลูกปัด
ครูผู้จัดทำ : นางสาวอาทิตยา กรีแก้ว
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการ แม่สะเรียง

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องใช้ การพับเสื้อและกางเกง
ครูผู้จัดทำ : นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ และนางสุพัตรา นิลมล
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนคู่ขนาน รร.ไทยรัฐวิทยา 33

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
เรื่อง การแยกชนิดของเสื้อผ้า
ครูผู้จัดทำ : นายจำลอง เพชรศรีลักษณ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการปางมะผ้า

ทักษะทางสังคม

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะทางสังคม
เรื่อง การร้องเพลงสวัสดี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวกุลิสรา ไชยงาม
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เรื่อง การจับกลุ่มสี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวนภสร จันทร์คำ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการ แม่ลาน้อย

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก
เรื่อง การโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือน
ครูผู้จัดทำ : นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่น
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนขุนยวม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (หลักสูตรเข้มข้น)

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (หลักสูตรเข้มข้น) โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร และคณะ อาจารย์ประจำหลั…

งานประเพณีปอยจ่าตี่หรืองานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย

นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมงานประเพณีปอยจ่าตี่หรืองานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่…

แจ้งกรอกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม IEP Online ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งกรอกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม IEP Online ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำมาพิจารณาในการจัดสรรคูปองการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา 25…

ผู้ใหญ่ใจดี

ณอิสระ ว่องกุศลกิจ พร้อมคณะ มาบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ มูลค่า 80,000 บาท สำหรับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ขอกราบขอบพระคุณท่าน และคณะ เป็นอย่างสูงยิ…

ผู้ใหญ่ใจดี

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คุณดลนภา เทพประสาน พร้อมคณะ ได้ให้โอกาสมาเลี้ยงขนมและอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณดลนภา เทพประสาน เป็นอย่างสูง