Slider
งานกระจายสื่อฯ
ห้องหน่วยบริการ
ห้องเรียนคู่ขนาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
ระบบสารสนเทศ
Download file

video แนะนำสถานศึกษา

video สื่อการสอนออนไลน์

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
เรื่อง การเดินซิกแซกเก็บลูกฟุตบอล
ครูผู้จัดทำ : นางฐิติชญาณ์ ยอดรัก
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการปาย

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
เรื่อง การร้อยลูกปัด
ครูผู้จัดทำ : นางสาวอาทิตยา กรีแก้ว
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการ แม่สะเรียง

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องใช้ การพับเสื้อและกางเกง
ครูผู้จัดทำ : นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ และนางสุพัตรา นิลมล
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนคู่ขนาน รร.ไทยรัฐวิทยา 33

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
เรื่อง การแยกชนิดของเสื้อผ้า
ครูผู้จัดทำ : นายจำลอง เพชรศรีลักษณ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการปางมะผ้า

ทักษะทางสังคม

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะทางสังคม
เรื่อง การร้องเพลงสวัสดี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวกุลิสรา ไชยงาม
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เรื่อง การจับกลุ่มสี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวนภสร จันทร์คำ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการ แม่ลาน้อย

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก
เรื่อง การโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือน
ครูผู้จัดทำ : นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่น
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนขุนยวม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานบริการอาหารกลางวันและการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเอนก ไชยวงค์ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 พร้อมด้วยคณะ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานบริการอาหารกลางวันและการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการ…

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นางสาวปนัดดา จัน…

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กพิการเรียนร่วม และเรียนรวม ตามกฎกระทรวง ประจำปีการศึกษา 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและผู้ให้บริการสอนเสริมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เด็กพิการเรียนร่วม และเรียนรวม ตามกฎกระทรวง ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561…

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่อง การอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องอนุมัติคูปองการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศ…

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภ…

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะครูและบุคลากร พร้อมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา…

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

กิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องส…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบไอศกรีม ขนม ผลไม้และบริจาคเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จาก พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะ…

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE 2018) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก้าวสู่สถานศึกษา 4.0

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2018) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก้าวสู่สถานศึกษา 4.0 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแห…

วันสิ่งแวดล้อมโลก(World Environment Day)​

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับบริการ ร่วมกันเก็บเศษขยะบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ ป…

โครงการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ปี 2561

นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากร ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ แ…

กิจกรรมวันวิสาขบูชาร่วมกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมด้วย คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและโครงการส…