ขั้นตอนการดำเนินการขอรับขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาเพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาโดยใช้ระบบคูปอง

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาฯ

1. แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

3. หนังสือนำส่ง เรื่อง แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

4. แบบรับรองบุคลากรของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป.04)

5. หนังสือนำส่ง เรื่อง ตอบรับคูปองและรายงานการจ่ายคูปอง

6. แบบคำขอรับเงินการให้บริการ (คป.14)

7. หนังสือนำส่ง เรื่อง ขอรับเงินการให้บริการ (คป.16)

8. สรุปบัญชีให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คป.17)

9. สัญญายืมสื่อ บัญชี ก.

เอกสารดาวน์โหลด

1.ใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง(คป.10)

2.ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง(คป.13)