ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หัวหน้าฝ่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวภคินี แดงปะละ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคง
หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าราชการครู

นางลลิภัทร สืบเมือง

นางสาวบังอร อนุโลม

นางสุพัตรา นิลมล

นางสุธีรา สิริธิติ

นางสาวอารดา สมหนองหาร

นางสาวธัญญา อ้อยบำรุง

นางสาวกุลิสรา ไชยงาม

พนักงานราชการ

นางจันทนา ถามา

นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ

นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่น

นางสาวศิริพร วงค์ศักดิ์ศรี

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุมิตรา ทานา

นางพัทธนันท์ สันติไพร

นางสาววิชุดา เข็มทิศ

นางสาวสุปราณี ประภาศรีเกตุ

นางสาววันสรร แซทู

นางสาวกรกนก หวังไพรเจริญ

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางศุภรดา สอาดจิตต์

นางสาววิชุดา ศานตมนัส

นางบุญศรี ชูเกียรติ

นางสาวฐนิศา อุทัยแสนปรีดา

นางสาวผ่องศรี ชัยแพ

นายพุทธ สว่างธรรมศรี

นายวรกันต์ ทิพย์บุญมี

นายจำลอง เพชรศรีลักษณ์

จ้างเหมาบริการ

นางแดง เถกิงวิโรจน์กุล