กิจกรรมปลูกปอเทือง

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day) ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวพระราชดำริด้านดินและน้ำช่วยให้การทำการเกษตรประสบความสำเร็จ และเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของดิน และน้อมนำแนวพระราชดำริไปพัฒนาดินและน้ำ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน