กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 คณะครูและบุคลากร พร้อมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมไหว้ครูที่จัดขึ้น ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้แก่ผู้เรียน