โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

กิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม …