วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีโอกาสรับการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 แห่ง คือ หน่วยบริการปายและหน่วยบริการปางมะผ้า จากนางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายและ นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตาม ที่ได้ให้คำแนะนำชี้แนะแก่หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน