ห้องหน่วยบริการปาย

ประวัติความเป็นมา

ห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการและด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม อำเภอปาย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2556 ต่อเนื่องมาจาก โครงการวิจัยหลักประกันโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยทุกคน " อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม อำเภอแม่สะเรียง สบเมย และแม่ลาน้อย มาแล้ว เมื่อปี ๒๕๕๕ ในปี ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับนโยบายจากท่านนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะนั้น อยากให้ขยายห้องศูนย์การเรียนรู้ ทางตอนเหนือ เพิ่มอีก ๑ แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้ ) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหน่วยงานหลักในพื้นที่ให้การดูแล คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สถานพยาบาล, ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๕๔ ของท่านสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังนั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกฝนให้เด็กพิการได้อยู่ในบรรยากาศของโรงเรียน เพื่อให้เด็กพิการได้เรียนรู้ระบบของโรงเรียน และได้เรียนรู้เพื่อนๆ เด็กปกติในโรงเรียนด้วย จึงได้จัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วม อำเภอปายขึ้น ในโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) และได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปาย ในเวลาต่อไป

บุคลากร/โครงสร้างการบริหาร

นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ
หัวหน้าหน่วยบริการปาย

นางสาวจันทร์สุดา ทวิชากรสีทอง
หัวหน้างานงบประมาณ

นางสาวสุมิตรา ทานา
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาววันสรร แซทู
หัวหน้างานบุคคล

นางสาวฐนิศา อุทัยแสนปรีดา
หัวหน้างานบุคคล

สถานที่ตั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปาย
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้)
หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053- 061263
เขตพื้นที่บริการอำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน