ห้องหน่วยบริการปางมะผ้า

ประวัติความเป็นมา

ด้วยสภาพพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เป็นภูเขา สลับซับซ้อน การคมนาคมยากลำบาก และช่องทางการติดต่อสื่อสารไม่สะดวก ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ลำบากนั้น ถือว่าเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเด็กพิการ รุนแรงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นจำนวนมากที่ยังขาดโอกาส และยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ ด้านต่างๆ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอเมือง ซึ่งห่างจากอำเภอปางมะผ้า 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1.30 ชั่วโมงทำให้เด็กพิการในเขตอำเภอปางมะผ้ามารับบริการที่ศูนย์ฯ ไม่ต่อเนื่อง และยากลำบากในการเดินทาง วิธีการแก้ปัญญาก็คือ การขยายหน่วยบริการประจำอำเภอ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการ ได้รับบริการตรงตามความจำเป็นพิเศษ และต่อเนื่อง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปางมะผ้า โดยการจัดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมอำเภอปางมะผ้า ขึ้น โดยขออนุญาตใช้อาคารเก่าของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 อำเภอปางมะผ้า และปรับปรุงพัฒนาเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กพิการ และเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปางมะผ้า

บุคลากร/ โครงสร้างการบริหาร

นางสุธีรา สิริธิติ
หัวหน้าหน่วยบริการปางมะผ้า

นางสาวกุลิสรา ไชยงาม

นางสาวกัลชนา ไพรพิชิต
หัวหน้างานงบประมาณ

นางสาวอาทิมา คำนวณทรัพย์
หัวหน้างานบุคคล

นางสาววิชุดา เข็มทิศ
หัวหน้างานวิชาการ

สถานที่ตั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยบริการปางมะผ้า
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
หมู่ที่ 3 ตำบล ถ้ำลอด อำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน
เขตพื้นที่บริการอำเภอ ปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอน