หน่วยบริการแม่สะเรียง

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๕๔ นางจงจิต ไชยวงค์ ตำแหน่งครู คศ.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูสอนดี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับมอบเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีแนวคิดว่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานที่ให้เด็กพิการเข้ารับบริการมีเพียงแห่งเดียว ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการ การติดต่อสื่อสารก็มีความยากลำบาก ถ้ามีสถานที่ให้เด็กพิการเข้ารับบริการในเขตพื้นที่ที่ใกล้กว่าตัวจังหวัด จึงได้ประสานขอใช้สถานที่ตั้ง จากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต ๒ และได้รับความอนุเคราะห์อาคารที่ว่างของโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง “บ้านโป่ง” สาขาท่าข้าม อ.แม่สะเรียง มา ๑ ห้องเพื่อดำเนินการให้บริการเด็กพิการในเขตอำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอแม่ลาน้อย ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ แต่ยังขาดงบประมาณในการดำเนินงานในห้องศูนย์การเรียนรู้และอยากให้เกิดความยั่งยืนในการช่วยเหลือ ฟื้นฟูเด็กพิการ จึงได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านงบประมาณการจ้างครูการศึกษาพิเศษจาก องค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบเด็กพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ทำการวิจัยหาค่าใช้จ่ายรายหัวต่อคนของเด็กพิการที่ต้องมารับบริการและเป็นที่มาของ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ซึ่งได้ดำเนินงานห้องศูนย์การเรียนรู้เด็กพิการด้อยโอกาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาแล้วเป็นเวลา ๕ ปี และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยบริการแม่สะเรียง

บุคลากร/โครงสร้างการบริหาร

นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคง
หัวหน้าหน่วยบริการแม่สะเรียง

นางสาวปิยะนันท์ ดวงต๋า
หัวหน้างานงบประมาณ

นางพัทธนันท์ สันติไพร
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวสุปราณี ประภาศรีเกตุ
หัวหน้างานบุคคล

นายสุรชัย ใฝ่ทำดี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป​

สถานที่ตั้ง​

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยบริการแม่สะเรียง
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาล แม่สะเรียง “บ้านโป่ง” สาขาท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 053 - 681537
เขตพื้นที่บริการ อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน