ห้องหน่วยบริการแม่ลาน้อย

ประวัติความเป็นมา

เนื่องด้วยอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง การคมนาคมยากลำบาก ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ มีภาษาวัฒนธรรมและประเพณี แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการส่วนใหญ่มีอุปสรรคต่อการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการและการเข้ารับบริการที่รัฐจัดให้ ทั้งทางด้านการแพทย์การสาธารณสุข ด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ จากสภาพความด้อยโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการดังกล่าว ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนินการวางแผนเพื่อให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กพิการในอำเภอแม่ลาน้อย โดยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยบริการแม่ลาน้อย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เพื่อให้บริการแก่คนพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ในเทศบาลแม่ลาน้อย และในเขตอำเภอแม่ลาน้อยเพื่อพัฒนาคนพิการ ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หน่วยบริการอำเภอแม่ลาน้อยมีรูปแบบการดำเนินงานหน่วยบริการที่เน้นการมีส่วนรวมของชุมชน โดยชุมชมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการในชุมชน เพื่อให้คนพิการในชุมชน ได้รับบริการ ดูแล ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ คนพิการได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาที่ดีขึ้น ทั้งการสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละบุคคล และประเภทความพิการ ซึ่งส่งผลให้คนพิการได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ทำให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเป็นหน่วยบริการที่มีบทบาทในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมคนพิการเข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนาผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์ข้อมูล จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแก่คนพิการในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

บุคลากร/โครงสร้างการบริหาร

นางสาวธัญญา อ้อยบำรุง
หัวหน้าหน่วยบริการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสง
หัวหน้างานงบประมาณ

นางสาวนภสร จันทร์คำ
หัวหน้างานบุคคล

นายวรกันต์ ทิพย์บุญมี
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

สถานที่ตั้ง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยบริการแม่ลาน้อย
ตั้งอยู่ที่ ห้องศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมระดับชุมชนแม่ลาน้อยและห้องศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมอำเภอแม่ลาน้อย (ศูนย์ 3 วัย)
เลขที่ 428/1 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เบอร์โทรศัพท์ 053 - 061263
เขตพื้นที่บริการอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน