เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562

1. การพัฒนาทักษะการพับผ้า สำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งาน (task analysis)

ผู้วิจัย : นางลลิภัทร  สืบเมือง

2. ผลการใช้ชุดพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางวิชาการด้านร่างกายของเราที่มีต่อความสามารถการบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ผู้วิจัย : นางสาวบังอร  อนุโลม

3. การศึกษาความสามารถการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจากการสอนโดยใช้สีเป็นรหัส

ผู้วิจัย : นางสุพัตรา  นิลมล

4. ผลการใช้ชุดกิจกรรมร่างกายของฉันในการพัฒนาทักษะวิชาการด้านร่างกาย ของฉันที่มีผลต่อความสามารถการบอกชี้ส่วนต่างๆของร่างกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางสาวบุณฑรีก์  ปวงคำคง

5. การศึกษาผลการปรับพฤติกรรมซ้ำ ๆ ของนักเรียนออทิสติกโดยการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว

ผู้วิจัย : นางสาวภคินี แดงปะละ

6. การลดพฤติกรรมทำร้ายตนเองของนักเรียนพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมร่วมกับแรงเสริม ทางสังคม

ผู้วิจัย : นางสาวเสาวลักษณ์  คำลาพิศ

7. การพัฒนาทางเดินประสาทสัมผัสเพื่อลดพฤติกรรมการหลีกหนีสัมผัสของเด็กพิการซ้อน

ผู้วิจัย : นางสาวปิยะนันท์ ดววงต๋า

8. การแก้ไขปัญหาการบวกเลข 2 หลัก สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางสุธีรา สิริธิติ

9. การพัฒนาทักษะการสื่อความหมายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดกิจกรรมภาพสัตว์

ผู้วิจัย : นางสาวธัญญา   อ้อยบำรุง

10. ผลการใช้ชุดพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางวิชาการด้านร่างกายของเราที่มีต่อความสามารถ การบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของร่างกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นางสาวอารดา  สมหนองหาร

11. การพัฒนาทักษะการออกเสียงคำ ผ่านกิจกรรมกล่องปริศนาเสียงเพลง (caixa musical) ของนักเรียน
ดาวน์ซินโดรม

ผู้วิจัย : นางสาวกุลิสรา  ไชยงาม

12. การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมหยิบ ดึง กด หยอด

ผู้วิจัย : นางสาวจันทร์สุดา   ทวิชากรสีทอง

13. ผลการพัฒนาทักษะการทำความคุ้นเคยการใช้ไม้เท้าขาว สลับ-ซ้ายขวา โดยใช้เทคนิคการกระตุ้นเตือน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

ผู้วิจัย : นางสาวจันทร์ทิพย์  คงจรัสแสง

14. การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดฝึกลีลามือ

ผู้วิจัย : นางสาวฉันทนา เดชไพรพนา

15. การศึกษาทักษะการรอคอยของเด็กออทิสติกโดยการสอนด้วยเรื่องราวทางสังคม

ผู้วิจัย : นางสาวพิลาพรรณ  ฉ่ำเอี่ยม

16. การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กพิการซ้อนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมหยอด แยก ร้อย

ผู้วิจัย : นางสาวอาทิมา คำนวณทรัพย์

17. เสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาด

ผู้วิจัย : นางจันทนา   ถามา

18.การพัฒนาทักษะการทรงตัวสำหรับเด็กบกพร่องทางร่างกายหรือการ เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกนั่ง

ผู้วิจัย : นางสาวศิริพร  วงศ์ศักดิ์ศรี

19. ผลการใช้บัตรภาพในการเรียนรู้คำศัพท์สำหรับเด็กออทิสติก

ผู้วิจัย : นางสาวพรภิรมณ์  ศรีกำปั่น 

20. ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการลดอาการเกร็งของเด็กพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้วิจัย : นายวีระชัย เดชไพรพนา

21. ผลการพัฒนาการทำความสะอาดเสื้อผ้าด้วยมือของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้วิธีการวิเคราะห์งาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน    

ผู้วิจัย : นายวัฒนชัย  ไพรพนาคีรีเลิศ

22. การเสริมสร้างทักษะทางสังคมผ่านสื่อการมองของเด็กออทิสติก 

ผู้วิจัย : นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ

23. ผลของการใช้สื่อการใช้ของใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้บัตรภาพในการสื่อสาร

ผู้วิจัย : นางสาวนภสร จันทร์คำ

24. การพัฒนาทักษะการแปรงฟันของเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งาน

ผู้วิจัย : นางสาวพิศมัย  พรรมดาศัย

25. การพัฒนาความสามารถในการนับเลข ๑-๑o ของเด็กออทิสติกด้วยชุดฝึกจิ๊กซอว์ตัวเลขและรูปภาพ

ผู้วิจัย : นางสาวอาทิตยา กรีแก้ว

26. การศึกษาผลการใช้สื่อวงล้อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จักสี 7 วันในหนึ่งสัปดาห์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ผู้วิจัย : นางฐิติชญาณ์    ยอดรัก

27. การศึกษาผลการใช้ชุดบัตรภาพสี เพื่อพัฒนาทักษะการรู้จักสีของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ผู้วิจัย : นางพัทธนันท์  สันติไพร

28. การพัฒนาความสามารถในการนับจำนวน 1-10ของเด็กบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดฝึกการนับจำนวน 1-10

ผู้วิจัย : นางสาวกรกนก  หวังไพรเจริญ

29. ผลการศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับ 1-10 ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมทักษะ คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับเตรียมความพร้อม

ผู้วิจัย :      นางสาววันสรร  แซทู

30. ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข​ 1-5 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ผู้วิจัย : นางสาวสุปราณี ประภาศรีเกตุ