โครงการฝึกอาชีพการทำพรมเช็ดเท้า ของนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพการทำพรมเช็ดเท้าของนักเรียน
ผู้ปกครองและคณะครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกระบวนการในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน