กิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน