ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา 📢 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ร…

ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการพิ…

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดแม่อ่องสอน โดยมี นายเกรีย…

ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 143 คน

ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการ…

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ป…

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล” ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโน…

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563

การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ…

กิจกรรมถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายราชสดุดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมถวายรา…

อบรม “โครงการประชุมทบทวนแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย” ปี 2563

อบรมโครงการประชุมทบทวนแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย ปี 2563 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรม “โครงกา…

ผู้ใหญ่ใจดี

ผู้ใหญ่ใจดี วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณชุดปฎิบัติการบินทหารบก ฉก.ร.17 นำโดยพันโทยงยุทธ แสวงทอง ที่ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนและคณะครูศูนย์ก…

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมก…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2563 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

1 2 25