ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่ายพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้านและชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
Slider
งานกระจายสื่อฯ
ห้องหน่วยบริการ
ห้องเรียนคู่ขนาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
ระบบสารสนเทศ
Download file

video แนะนำสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสิ่งแวดล้อมโลก(World Environment Day)​

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนที่มารับบริการ ร่วมกันเก็บเศษขยะบริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษ ป…

โครงการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ปี 2561

นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและบุคลากร ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ แ…

กิจกรรมวันวิสาขบูชาร่วมกับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมด้วย คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาและโครงการส…

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (หลักสูตรเข้มข้น)

คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (หลักสูตรเข้มข้น) โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ทรรศนัย โกวิทยากร และคณะ อาจารย์ประจำหลั…

งานประเพณีปอยจ่าตี่หรืองานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย

นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมงานประเพณีปอยจ่าตี่หรืองานประเพณีบูชาเจดีย์ทราย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่…

แจ้งกรอกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม IEP Online ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งกรอกข้อมูลลงในระบบโปรแกรม IEP Online ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำมาพิจารณาในการจัดสรรคูปองการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา 25…

ผู้ใหญ่ใจดี

ณอิสระ ว่องกุศลกิจ พร้อมคณะ มาบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ มูลค่า 80,000 บาท สำหรับนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ขอกราบขอบพระคุณท่าน และคณะ เป็นอย่างสูงยิ…

ผู้ใหญ่ใจดี

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คุณดลนภา เทพประสาน พร้อมคณะ ได้ให้โอกาสมาเลี้ยงขนมและอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอขอบพระคุณ คุณดลนภา เทพประสาน เป็นอย่างสูง