Slider
งานกระจายสื่อฯ
ห้องหน่วยบริการ
ห้องเรียนคู่ขนาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานวิจัย
ระบบสารสนเทศ
Download file

video แนะนำสถานศึกษา

video สื่อการสอนออนไลน์

ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
เรื่อง การเดินซิกแซกเก็บลูกฟุตบอล
ครูผู้จัดทำ : นางฐิติชญาณ์ ยอดรัก
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการปาย

ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
เรื่อง การร้อยลูกปัด
ครูผู้จัดทำ : นางสาวอาทิตยา กรีแก้ว
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยบริการ แม่สะเรียง

ทักษะการช่วยเหลือตนเอง

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องใช้ การพับเสื้อและกางเกง
ครูผู้จัดทำ : นางเสาวนีย์ ชูเกียรติ และนางสุพัตรา นิลมล
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้องเรียนคู่ขนาน รร.ไทยรัฐวิทยา 33

ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา
เรื่อง การแยกชนิดของเสื้อผ้า
ครูผู้จัดทำ : นายจำลอง เพชรศรีลักษณ์
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการปางมะผ้า

ทักษะทางสังคม

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะทางสังคม
เรื่อง การร้องเพลงสวัสดี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวกุลิสรา ไชยงาม
ครูการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : การสอนทักษะการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ เรื่อง การจับกลุ่มสี
ครูผู้จัดทำ : นางสาวนภสร จันทร์คำ
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยบริการ แม่ลาน้อย

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก

สื่อการสอนออนไลน์
ชื่อสื่อ : ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ บุคคลออทิสติก
เรื่อง การโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือน
ครูผู้จัดทำ : นางสาวพรภิรมณ์ ศรีกำปั่น
ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนขุนยวม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการทำวีดิโอการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการของคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการทำวีดิโอการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการของ คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง…

โครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการ ศกศ.มส นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย สบเมย และแม่สะเรียง

โครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย สบเมย และแม่สะเรียง วันที่ 22- 26 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ…

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563 

โครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและขุนยวม

โครงการมอบถุงยังชีพในสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง (COVID – 19) แก่เด็กพิการ ศกศ.มส.นักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองและขุนยวม วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่…

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม วันที่ 13 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อ…

โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปาย

โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปาย วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ติดต…

โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปางมะผ้า

โครงการมอบถุงยังชีพ แก่เด็กพิการ ศกศ.มส. นักเรียนอำเภอปางมะผ้า วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินกา…

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 3 มิถุนายน 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา…

การขอรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563

การขอรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิส…

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ…

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน…