วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สร้างสรรค์เด็กดีสู่สังคม เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม การบริหารจัดการในโรงเรียน พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีและยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยม 12 ประการ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน