ประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม เพื่อทบทวนภาระงาน กำหนดแนวทางปฏิบัติภาระงานในเดือนตุลาคม และประชุมปฎิบัติการยกร่างมาตรฐานสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน