ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ นักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลแม่ลาน้อย และนักสังคมสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยและติดตามพัฒนาการ ให้คำแนะนำ และความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการแก่ผู้ปกครอง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมของครู หมอและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561