ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย

วันที่ 28-31 มกราคม 2563 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกเยี่ยมบ้านในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ติดตามพัฒนาการ ให้คำแนะนำ และความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการแก่ผู้ปกครอง ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 และแวะสวัสดีปีใหม่หน่วยงาน อบต. ต่างๆที่เกี่ยวข้อง