นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภคินี แดงปะละ พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานระบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน