ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 143 คน ตามรายละเอียดเอกสารดังที่แนบมาพร้อมประกาศนี้.