ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าพบหัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคง พร้อม คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าพบหัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย ในการของบประมาณในการดูแลเด็กพิการและติดตามพัฒนาการ ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจและให้ความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการแก่ผู้ปกครอง ตาม โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้อยโอกาสแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ลาน้อย