อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการทำวีดิโอการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการของ
คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการทำวีดิโอการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการของคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน