ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนองค์กรหน่วยงานเด็กออทิสติกและเด็กพิการ คณะครูประจำอำเภอที่รับผิดชอบ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักเรียนและผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษา มีผู้สมัครทั้งหมด 222 รายโดยการพิจารณาทุนในปีการศึกษา 2563 นี้ทางคณะกรรมการได้ประชุมและร่วมกันคัดเลือกคุณสมบัติจากผู้สมัครโดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมูลนิธิคุณพุ่มด้วยกันทั้งสิ้น จำนวน 143 ราย