โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับผู้ปกครองนักกีฬาอนุชน

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมในโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับผู้ปกครองนักกีฬาอนุชน โดยนายณรงค์ คำคุณ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการรวมถึงเด็กทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 2 – 7 ปี ด้วยกิจกรรมการเล่น ที่ประกอบการเคลื่อนไหวด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม เพื่อการพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน