การแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ ภาคเหนือ ประจำปี 2562

วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มอบหมายให้นายวัฒนชัย ไพรพนาคีรีเลิศ พร้อมคณะครู และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลไก เต้นแอร์โรบิคส์ ภาคเหนือ
ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่พิการ
ทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เป็นกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคมาตรฐาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อพัฒนาความสามารถทาง ด้านร่างกาย จิตใจ และการเข้า
สังคมเหมือนกับบุคคลทั่วไป
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่