ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจงหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครู และบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การประเมิะนคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป ตามเอกสารแนบประกาศนี้