ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมิคุณภาพภานนอกต่อไป