ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดการพิธีมอบทุน
การศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด