กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นำคณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สําหรับ นักเรียน ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่ออนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ร่วมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
 และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนได้กระทำความดี ยึดมั่น ในหลักธรรมทางศาสนาดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ การเก็บขยะ กวาดลานวัด บริเวณโดยรอบ ณ วัดผาอ่าง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน