คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย และหน่วยบริการเวียงป่าเป้าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน การจัดการห้องเรียน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา