ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11

นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของครูและบุคลากรกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 11 และร่วมกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่25-27ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22