ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแบบเก็บข้อมูล
มาตรฐานการศึกษาปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำแบบเก็บข้อมูลมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน